Två olika typer av amortering

Annuitetslån

Vad är ett annuitetslån?

Ordet annuitet kommer från latin och betyder årlig betalning. Det som styr annuitetsbeloppet är två saker, återbetalningstiden samt antal betalningstillfällen. 

Den sammanlagda kostnaden för ett lån består av två olika delar, räntekostnad och amortering. Vid ett annuitetslån innebär detta att totalkostnaden för lånet uppgår till samma summa varje månad tills hela lånet är avbetalat. Det enda som förändras under perioden är fördelningen mellan beståndsdelarna – ränta och amortering. Det kan du se på bilden nedan.

För ett annuitetslån är räntedelen av månadskostnaden större i början av lånet för att sedan minska varje månad. I takt med att räntekostnaden blir lägre så höjs kostnaden för amorteringen med motsvarande.

Ett annuitetslån kan därmed sammanfattas enligt nedan två punkter:

  • Samma belopp betalas varje månad
  • Kostnaden för ränta sjunker varje månad samtidigt som amorteringen ökar

Bilden ovan illustrerar exakt hur ett annuitetslån fungerar. När du betalar av ett lån med annuitet betalar du samma kostnad varje månad. Det som ändras är hur mycket ränta samt amortering du betalar, totalkostnaden är dock alltid densamma.  Som bilden tydligt visar är räntekostnaden som störst under början av lånetiden för att sedan sakta minska under perioden. Amorteringsdelen av lånet är som lägst i början av lånet för att sedan öka motsvarande under slutet av perioden.  Lite längre ner på sidan kommer vi att jämföra annuitetslån med rak amortering. 

Hur beräknas ett annuitetslån

När man beräknar ett annuitetslån måste man veta lånebeloppet, återbetalningstid (antal betaltillfällen) samt räntan. För att få fram annuitetsbeloppet, dvs det fasta beloppet som skall betalas varje period, räknar man med att lånet skall vara avbetalat vid lånets slut samt en fastställd ränta. Givet att räntan inte ändras under lånets period kommer annuitetsbeloppet att vara densamma under hela perioden. 

Ett kort räkneexempel:

Lån 50.000 kr
Återbetalningstid: 3 år (månadsbetalning, 36 mån)
Ränta: 5 %

När passar det med ett annuitetslån?

Fördelen med ett annuitetslån är att man, jämfört med rak amortering, kan ha en lägre kostnad för lånet under de första åren. Detta eftersom man inte behöver amortera så mycket i början. Detta kan vara bra för många som är i behov av lägre kostnad just för tillfället. Kanske har man köpt en bostadsrätt och behöver hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt just nu.

Den totala kostnaden för ett annuitetslån är som vi visar lite längre ner, högre än vid ett lån med rak amortering med samma parametrar. Detta beror på att skulden som räntan baseras på inte sjunker lika snabbt då man amorterar mindre i början av återbetalningstiden. 

Ett stor fördel med ett annuitetslån är att lånet är väldigt förutsägbart eftersom man som kund och låntagare betalar exakt lika mycket på lånet varje månad. Detta är väldigt skönt för många som väldigt noga planerar sin privatekonomi och exakt vill veta hur mycket man behöver betala varje period.

Rak amortering

Vad innebär rak amortering?

Rak amortering är den vanligaste formen av återbetalning på en skuld. Rak amortering innebär att du betalar en konstant amortering vid varje betalningstillfälle och skulden sjunker därmed linjärt. Rak amortering används nästan helt uteslutande vid bostadslån i Sverige.

Vid ett lån med rak amortering delas skulden upp på ett visst antal avtalat betalningar och månadskostnaden minskar sedan vid varje betalningstillfälle eftersom kapitalskulden minskar i takt med amorteringen.

Bilden ovan illustrerar exakt hur rak amortering fungerar. I takt med att amortering sker vid varje betalningstillfälle minskar skulden som räntan beräknas på. Detta innebär att det är räntekostnaden som minskar linjärt under lånets återbetalningstid.

Räntekostnaden är som högst under början av lånet för att sedan minska under perioden. Rak amortering är i förhållande till annuitetslån det snabbaste och billigaste sättet att betala av på ett lån. Om räntan på lånet höjs kan kostnaden för lånet komma att ändras. Med rak amortering kan månadskostnaden endast skilja beroende på räntan vilket många kan se som en fördel.

Hur beräknas ett lån med rak amortering?

När man beräknar månadskostnaden för ett lån med rak amortering behöver man ta hänsyn till lånebeloppet, återbetalningstiden (antal betaltillfällen) samt räntan. För att få fram hur mycket som skall amorteras på skulden, tar man antalet betalningstillfällen dividerat med skulden.  

Ett kort räkneexempel:

Lån 50.000 kr
Återbetalningstid: 3 år (månadsbetalning, 36 mån)
Ränta: 5 %

Vid ett lån med rak amortering är amorteringen densamma varje månad. Amorteringen beräknades genom att ta skulden (50.000 kr)/ Återbetalningstiden (36 mån). Den noggranne kan notera att månadskostnaden vid rak amortering i början överstiger månadskostnaden vid annuitetbetalning. Läs mer kring jämförelse mellan rak amortering och annuitetslån längre ner.

När passar det med rak amortering?

Fördelen med ett lån med rak amortering är många. Det är helt enkelt det billigaste och snabbaste sättet att bli av med en skuld. Att använda sig av rak amortering är även den vanligaste amorteringsformen i Sverige.

Eftersom du betalar en högre amortering i början av lånet innebär det att räntekostnaden blir lägre för varje månad. Detta gör att du blir mindre känslig för eventuella ränteändringar och snabbare reglerar ner din skuld.